Método nacional de Aikido TACHIWAZA USHIROWAZA HANMI HANTACHI SUWARIWAZA
AIHAMMI KATATE DORI
KATATE DORI
KATATE RYOTE DORI
RYOTE DORI
KATA DORI
RYOKATA DORI
SHO MENUCHI
YOKO MENUCHI
JODAN SUKY
CHUDAN SUKY
MUNE DORI
MUNI DORI MENUCHI
KATA DORI MENUCHI
MAE GERI
ERI DORI
RYOTE DORY
RYOKATA DORI
RYOHIJI DORI
KATATE DORI MENUCHI
KATATE DORI KUBISHIME
KATATE DORI
RYOTE DORI
KATATE DORI
AIHAMMI KATATE DORI
RYOTE DORI
KATA DORI
RYOKATA DORI
SHO MENUCHI
CHUDAN SUKY
KATADOI MENUCHI
JODAN SUKY
DEFENSAS
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
UCHIKAITEN SANKYO
UCHIKAITEN NAGE
SOTOKAITEN NAGE
USHIRO KIRIOTOSHI
IRIMI NAGE
KOTEGAESHI
SIHO NAGE
TENCHI NAGE
UDEKIME NAGE
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
KOKYU HO
HIJI KIMIOSHAE
UDEKI KIMIOSHAE
AIKIOTOSHI
SUMIOTOSHI
JIJUGARAMI
JIJUWAZA